ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05/07/2021 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

 

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020.
 3. Την υπ αριθμό πρωτ : 91546/24-12-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 4. Τον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (ΦΕΚ 3209/τ. Β΄/22-08-2019)
 5. Την με αριθ.  1-1/2021  Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και τις 05-07-2021, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής  απειλής  της  δημόσιας  υγείας  από  την  πανδημία  του  κορωνοϊού  COVID-19,  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 20 του N.2190/1994 και τις όμοιες του άρθρου 212 του N. 3584/2007 όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 74 του N. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α/6-11-2020), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 175 του N. 4764/2020.
 6. Την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 368/21-01-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας περί εγγραφής στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου μας επαρκών πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας   έως   και 05/07/2021, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19,  με τα αντίστοιχα προσόντα:

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Τυπικά προσόντα

1

Οδηγοί Απορριμματοφόρου

2

α) Οποιοδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ (C) κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών (περ. α) , θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών (Εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινή του τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη

άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

2

ΥΕ Καθαριστών/ τριων

2

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν2527/1997)

3

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

3

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν2527/1997)

4

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Απορριμματοφόρου

5

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν2527/1997)
 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο της πρόσληψης
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης
 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι α)Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1παρ. 1 του N.2431/1996 και, γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει)
 4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
 5. Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον κορωνοϊό COVID-19

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν  αίτησή  συνοδευόμενη με απαιτούμενα δικαιολογητικά  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δηλ.  από την Πέμπτη 28/01/2021 έως και την Δευτέρα 01/02/06/2021.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται πέραν των απαιτούμενων από την ανακοίνωση τίτλων σπουδών και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και
 2. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι: α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, β) διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν και γ) ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID – 19
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και εν γένει των τίτλων που αποδεικνύουν τα προσόντα που απαιτούνται από τις επιμέρους ειδικότητες (εφόσον απαιτείται)
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια οδήγησης σε ισχύ και λοιπές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπως προβλέπεται στις επιμέρους ειδικότητες

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδικτυακό ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

Back to top