Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Ονομαστικής Κατάστασης Αιτούντων & Προσληπτέων Απόφαση Πρόσληψης
Back to top