ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αγωγών για ζημιές της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Εγκρίνεται η προμήθεια αγωγών από το αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης δικτύων πολιτικής προστασίας. Τα παρακάτω υλικά θα αντικαταστήσουν κομμάτια από το υφιστάμενο παλαιό δίκτυο τα οποία χρήζουν αντικατάσταση για να λειτουργήσουν στην μέγιστη απόδοση.

Επέμβαση θα γίνει στις παρακάτω περιοχές:
ΔΕ Εσπερίων
– Περουλάδες
ΔΕ Αγίου Γεωργίου
– Ραχτάδες
– Αρμενάδες

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 42.881,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία ΦΠΑ(24%) 8.299,57€ και ποσού χωρίς ΦΠΑ: 34.581,55€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο παράτημα των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΩΛΗΝΕΣ (ΕΕΕΣ)/(ΤΕΥΔ)
Back to top