ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος c20/25, όπου θα χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση, βελτίωση και επισκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων καθώς και οδικών υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 75 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και στο άρθρο 95 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των παραπάνω εγκαταστάσεων και υποδομών και η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με: CPV: 44114100-3 | Τμήματα: Έτοιμο Σκυρόδεμα.

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.515,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία ΦΠΑ(24%) 15.390,00€ και ποσού χωρίς ΦΠΑ: 64.125,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο παράτημα των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΕΕΕΣ)/(ΤΕΥΔ)
Back to top