Για την πρόσληψή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αχαράβη: 16/06/2022
Αρ. πρωτ: 3776

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Για την πρόσληψή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν.3584/2007, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17, 163 & 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθ. 213 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλπ.”.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019.
5. Τον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (ΦΕΚ Β΄/3209/22-8-2019).
6. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς τον Δήμαρχο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού, που θα ασχοληθεί , με θέματα : α) Οικονομικής διαχείρισης , αναζήτησης – παρακολούθησης και ελέγχου ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων, β) διαχείρισης – υποβολής τεχνικών δελτίων αιτημάτων ευρωπαϊκών προγραμμάτων κάθε μορφής ,γ) οικονομικής διαχείριση και ειδικές (εξειδικευμένες) οικονομικές γνώσεις..

Στο πλαίσιο αυτό, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου και θα συνεργάζεται με το προσωπικό του Δήμου πάνω σε οικονομικά θέματα. Θα γίνονται δεκτοί οι τίτλοι σπουδών κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού , ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής με την προβλεπόμενη από το νόμο αναγνώριση, ισοτιμία, αντιστοιχία βαθμολογίας, επικύρωση και μετάφραση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός οκτώ (08) ημερών από την επομένη της δημοσίευση της παρούσης στον τύπο, σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.

• Αίτηση
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Πτυχίο ΑΕΙ
• Μεταπτυχιακό Τίτλο
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αγγλικά τουλάχιστον Β2 επιπέδου

Επιθυμητά προσόντα: Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε χώρο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού . Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής : Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

1). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά, μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, Δ/νση: Δήμος Βόρειας Κέρκυρας , Τμήμα Διοίκησης, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας , Αχαράβη Κέρκυρα Τ.Κ 49081, τηλέφωνα επικοινωνίας 26633 60105, από την επομένη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας, ανακοίνωσης γνωστοποίησης, στον τύπο και συγκεκριμένα από την 20 η Ιουνίου 2022 έως και την 27η Ιουνίου 2022.

2). Η πλήρωση της ανωτέρω θέσης , θα ολοκληρωθεί με απόφαση Δημάρχου ο οποίος θα προσλάβει το προσωπικό που κατά την κρίση του θα είναι κατάλληλο και με υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

3). Το προσωπικό της ανωτέρω θέσης , δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας ιεραρχικώς στο Δήμαρχο για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες, οποιασδήποτε μορφής, παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετούν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο.

4). Επίσης, η παρ. 7 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) αντικαθίσταται με το άρθρο 39 του ν.4735/2020 ως εξής: «Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114)…….».

5). Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμβούλου, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθεί.

6). Οι αποδοχές του Ειδικού Συμβούλου, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

7). Η Σύμβαση εργασίας του Ειδικού Συμβούλου, αποτελεί Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λύνεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των πέντε ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσελήφθη εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του.

8). Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης. Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι μέρες από την δημοσίευσή της. Η λύση επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ημέρης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

9). Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων των Ειδικών Συμβούλων.

10). Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα του Δ. Βόρειας Κέρκυρας , στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού.

Η παρούσα γνωστοποίηση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, με πρακτικό ανάρτησης, στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (https:/mncnorthcorfu.gr), καθώς και σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Ο Δήμαρχος
Βόρειας Κέρκυρας

Γεώργιος Μαχειμάρης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

Back to top