Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

CVP: 45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες

για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» προϋπολογισμού  126.997,78 (με Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων έργων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 20/01/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής των προσφορών θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 95 παρ. 2.α. του Ν. 4412/2016. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην Α1 τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στην Α1 τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν.4412/16 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται  στο ποσό των 2.048,00€. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με Κ.Α. 30.7331.030.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Back to top