Εργασίες αποκομιδής 3.500 tn ΑΣΑ από τις περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Κέρκυρα, 30/06/2021

 

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την: Εργασίες αποκομιδής 3.500 tn ΑΣΑ από τις περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Εργασίες αποκομιδής 3.500 tn ΑΣΑ από τις περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας:

Αντικείμενο της σύμβασης H παρούσα μελέτη αφορά σε υπηρεσίες αποκομιδής Α.Σ.Α. (αστικών στερεών αποβλήτων) από όλες τις περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Τα συλλεγόμενα απορρίμματα θα μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την αποκομιδή Α.Σ.Α. από τους πράσινους κάδους (πλαστικούς και μεταλλικούς) και πέριξ αυτών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν ενένήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ευρώ (195.300,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Δ/νση: Αχαράβη, 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 2663360113.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6277.001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται στο ποσό 3.150,00€.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 19/07/2021 ώρα 15.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.mncnorthcorfu.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι στις 23/07/2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση που θα κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: έξι (06) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Γεώργιος Μαχειμάρης

 

Διακήρυξη Περίληψη Διακήρυξης Μελέτη Οικονομική Προσφορά σε word Οικονομική Προσφορά σε pdf ΕΕΕΣ σε pdf ΕΕΕΣ σε html
Back to top