Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης εργασιών αποκομιδής 3.494 tn ΑΣΑ από τις περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Προϋπολογισμος: 259.953,60
CPV: 90511000-2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H παρούσα μελέτη αφορά σε υπηρεσίες αποκομιδής Α.Σ.Α. (αστικών στερεών αποβλήτων) από όλες τις περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Τα συλλεγόμενα απορρίμματα θα μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία σε νόμιμα λειτουργούντα ΣΜΑ, εντός της περιοχής Τεμπλονίου σύμφωνα με σύμβαση που έχει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με ανάδοχο. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την αποκομιδή Α.Σ.Α. από τους πράσινους κάδους (πλαστικούς και μεταλλικούς) και πέριξ αυτών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΜΙΔΗ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΙΔΗ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Back to top