ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω  του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «Κατασκευή Στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Βόρειας Κέρκυρας“, προϋπολογισμού 358.998,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

ΠΕΡΙΛHΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Back to top