Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ    
Διευθ.: Αχαράβη, 49081 Κέρκυρα Αχαράβη, 04 Μαρτίου 2021
Τηλ.: 2663 3 60155,

Φαξ: 2663 3 60176

Αρ. Πρωτ.: 1192
mayorofficenorthcorfοu@gmail.com
Θ Ε Μ Α : «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

 

Αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 4600 (ΦΕΚ 43/τ. Α’/09.03.2019)
 • Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] για τις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων και Κασσωπαίων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του συνιστώμενου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ανέρχεται στους 17.632 κατοίκους.
 • Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με αριθ 82/59633/20.08.2019 : Ορισμός Αντιδημάρχων.
 • Τον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3209/τ. Β’/22.08.2019, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος
 • Το γεγονός λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων που είχαν οριστεί με την με αριθμό 1292/04.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΑΨΜ46ΜΓΜΥ-ΤΝΝ)
 • Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για ένα έτος  και τους μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

 

 • Τον κ. Χαρίτωνα Κουτσούρη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Έργων, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση και παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη της εκπόνησης μελετών καθώς και της εκτέλεσης και επίβλεψης των Δημοτικών Έργων
 • Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της καινοτομίας και της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων.
 • Την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και την προώθηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και τη διαχείριση θεμάτων βιομηχανίας.
 • Την ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
 • Την Προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Τη συμμετοχή του, ως ορισμένο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Τουρισμού.

 

 • Την κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Σχέσεων και της μεταβιβάζει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
 • Την αξιοποίηση όλου του φάσματος Κυκλικής Οικονομίας που αφορά στην πρόληψη, μείωση, ανασχεδιασμό, επανάχρηση, ανακατασκευή, ανακύκλωση και ανάκτηση.
 • Την εποπτεία μελετών που έχουν σχέση με τη διαχείριση και προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Την προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης
 • Την παρακολούθηση θεμάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης και την ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και γενικά Δημόσιους Οργανισμούς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ. σε αντίστοιχα θέματα.
 • Τη βελτιστοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη προγραμμάτων και συστημάτων ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και λοιπών ανάλογων δράσεων.
 • Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
 • Την συμμετοχή της ως ορισμένο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Επιτροπή Τουρισμού.
 • Τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

 

 • Τον κ. Θεοφάνη Σκέμπρη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Μηχανολογικού εξοπλισμού, Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, δηλαδή των οδών, πλατειών, ακτών, παραλιών και αιγιαλού, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Δημοτικών κτιρίων και των λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της οργάνωσης, επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου του ανθρώπινου δυναμικού, της λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και της διάθεσης των μέσων.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και στόλου μηχανημάτων σε καλή κατάσταση καθώς και την επισκευή και περιοδική συντήρηση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 • Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής καθώς και τη διαχείριση των υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Την οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της.
 • Την οργάνωση και τον έλεγχο των υπηρεσιών Πρασίνου, καθώς και την επίβλεψη μελετών και έργων Πρασίνου.
 • Την οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αισθητική αναβάθμιση των Κοινοτήτων και των Οικισμών του Δήμου, καθώς και συντήρηση και επέκταση του πρασίνου και των φυτεύσεων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη των Κοιμητηρίων.
 • Τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ.)
 • Τη συμμετοχή του ως ορισμένο μέλος στην Επιτροπή Τουρισμού
 • Τον κ. Νικόλαο Μουζακίτη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • Τη μέριμνα για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
 • Την ευθύνη λειτουργίας των υποδομών του Δημοτικού Φωτισμού καθώς και την επέκτασή του.
 • Την εποπτεία και το συντονισμό εργασιών αποκατάστασης βλαβών και ομαλής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.
 • Την εποπτεία της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους ενεργειακών συστημάτων του Δήμου (ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού κλπ).
 • Τη συμμετοχή του ως ορισμένο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας ζωής και στην Επιτροπή Αθλητισμού

 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίτων Κουτσούρης, ο οποίος αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τα καθήκοντά τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

 

Γεώργιος Μαχειμάρης

 

 

Κοινοποίηση

Αποκεντρωμένη διοίκηση Δυτικής Ελλάδας

Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων

 

Εσωτερική διανομή

 • Γραφείο Δημάρχου
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Παπαδάτο
 • Οριζόμενους Αντιδημάρχους
 • Διευθύνσεις – Τμήματα Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
Back to top