Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. 5181/29-07-2022 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Πίνακας Προσληπτέων Πίνακας ονομαστικής κατάστασης συμμετεχόντων Πίνακας κατάταξης (με αλφαβητικη σειρά)
Back to top