ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Η παρούσα μελέτη αφορά την υπηρεσία για τη ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, κατά τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, για το έτος 2024, οι οποίες παραλίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις με το υπ’ αριθ. 2131.16/5475/2023 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας για τον καθορισμό και χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιακών χώρων της νήσου Κέρκυρας. Το ανωτέρω, επιβάλλει την επιτήρηση των πολυσύχναστων παραλιακών χώρων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας από ναυαγοσώστες στο πλαίσιο του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. Η μελέτη λαμβάνει υπόψη της τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/τ.Α΄/04-04-2018), το ΠΔ 71 /2020 (ΦΕΚ 166/Α/2020) καθώς και το 2131.16/5475/2023 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Σημειώνεται ότι το Π.Δ. 71/2020 καθορίζει ότι η ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών υποχρεωτικά γίνεται κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο & Σεπτέμβριο, ωστόσο η παρούσα έκθεση συντάσσεται στις 20 Μαϊου. Οι παραλίες για τις οποίες ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας είναι υποχρεωμένος να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη είναι οι εξής: α) Σιδάρι, Δ.Ε. Εσπερίων, δύο (2) θέσεις ναυαγοσώστη, β) Ρόδα, Δ.Ε. Θιναλίων, δύο (2) θέσεις ναυαγοσώστη γ) Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, δύο (2) θέσεις ναυαγοσώστη δ) Αχαράβη , Δ.Ε. Θιναλίων, τρεις (3) θέσεις ναυαγοσώστη, ε) Άγιος Γεώργιος Πάγων, Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, τρεις (3) θέσεις ναυαγοσώστη, ήτοι συνολικά δώδεκα (12) βάθρα στις ως άνω 5 πολυσύχναστες παραλίες.

 

Περισσότερες Πληροφορίες ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Περισσότερες Πληροφορίες ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΕΕΣ)/(ΤΕΥΔ)
Back to top