ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1Α/ 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Αχαράβη: 22-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                      Αριθμ. πρωτ. 7670
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Τηλ.: 2663360105
E-mail: akatsarou@1372.syzefxis.gov.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1Α/ 2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16.3.2018).
 5. Την υπ’ αρ. 6-33/8-3-2021 (ΑΔΑ:6ΜΑ246ΜΓΜΥ-ΓΙ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί «Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2021».
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 54395/30-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. Την υπ’ αριθμ. 34431/05-05-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2044) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού».
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34921/7-5-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (ΦΕΚ 3209/τ. Β’/22-8-2019) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5177/10-8-2021 βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7015/26-10-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5175/10-08-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, για τις απαιτούμενες άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων της ειδικότητας με κωδικό θέσης 103.

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, που εδρεύει στην Αχαράβη Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας,  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1Α/2021 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΟΧ

 

 

Back to top