ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11β στο Δήμο Βόρεια Κέρκυρας» - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανέγερση κλειστού γηπέδου τύπου Τ11 β στην ευρύτερη περιοχή Αχαράβης – Ρόδας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.154.100,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 2.671.084,00 ). Η διάρκεια της σύμβασης, επί ποινή αποκλεισμού ορίζεται κατά το μέγιστο αυτής σε εκατόν ογδόντα ( 180) ημέρες, ήτοι 6 μήνες Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑΜ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1 ΑΔΑΜ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2 ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ
Back to top