ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η α) αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ, προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού & υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών β) προμήθεια Η/Υ και μηχανημάτων για το Κέντρο Κοινότητας γ) προμήθεια Η/Υ για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ θα γίνει με την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Εκτυπωτών, tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet) για τους χρήστες των ΚΕΠ. Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών. Το σύστημα θα αποτελείται από το σύστημα εκτύπωσης του αριθμού προτεραιότητας καθώς και από τη μονάδα ενημέρωσης του πολίτη για τη σειρά προτεραιότητας. Μέσω web based εφαρμογής η οποία θα είναι hosted στο G-cloud θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να κλείνουν ραντεβού στα επιλεγμένα ΚΕΠ και να παίρνουν αριθμό προτεραιότητας για την εξυπηρέτηση τους. Από την ίδια εφαρμογή θα μπορούν να ενημερώνονται τα στελέχη των ΚΕΠ για τα προγραμματισμένα ραντεβού. Η ίδια λειτουργικότητα θα διατίθεται και για τους πολίτες που επισκέπτονται τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού. Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΕΕΕΣ)/(ΤΕΥΔ)
Back to top