ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

CPV: 45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Κέρκυρα: 30 Δεκεμβρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: Οικ. 9592

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει “ανοικτή διαδικασία” επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βιάση την τιμή για το έργο “Αγροτική οδοποιία Δήμου Βόρειας Κέρκυρας” προϋπολογισμού 3.000.000,00 ευρώ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Back to top