Πρακτικό επιτροπής και πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2023 ανακοίνωσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Στην Αχαράβη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17-08-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3177/24-04-2023 (ΑΔΑ: 645Σ46ΜΓΜΥ-82Χ) απόφαση του Δημάρχου περί «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την Πρόσληψη Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για το έτος 2023», προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 5894/04-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΖΛ46ΜΓΜΥ-ΖΗΙ) Ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Back to top