Προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών Smart Cities για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της πανδημίας στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ε. ΚΗΜΔΗΣ

 

 

Back to top