Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

19/05/2021

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την:

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (Φιλόδημος ΙΙ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες ευρώ (1.721.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά: είτε για όλα τα τμήματα (ΤΜΗΜΑ 1, ΤΜΗΜΑ 2, ΤΜΗΜΑ 3, ΤΜΗΜΑ 4, ΤΜΗΜΑ 5), είτε για όσα τμήματα επιθυμούν, αλλά υποχρεωτικά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος. Τιμή προσφοράς υψηλότερη από την τιμή μελέτης του κάθε είδους αλλά και του συνολικού προϋπολογισμού μελέτης του κάθε Τμήματος θεωρείται απαράδεκτη και θα απορριφθεί η προσφορά για το σύνολο του Τμήματος.

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Δ/νση: Αχαράβη, 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 2663360113.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείο εσωτερικών Γενική Διεύθυνση οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης & αναπτυξιακής πολιτικής – Δ/νση οικονομικής & αναπτυξιακής πολιτικής – Τμήμα αναπτυξιακών προγ/των & διαχείρισης Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 26838/29-04-2020 ΑΔΑ:9ΛΖ346ΜΤΛ6-1Κ5 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη της πράξης προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, συντήρηση και αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού Κ2 στη θέση Μέγα Υδρί στη Δ.Ε. Εσπερίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. και θα βαρύνει τους Κ.Α. 64.7132.002, 64.7132.003, 64.7132.004, 64.7132.005, 64.7132.007, 64.7132.006,

64.7131.003, 64.7131.001, 64.7131.004, 64.7131.002 του Δημοτικού Προϋπολογισμού.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται :Τμήμα 1 ποσό 9.420,00€, Τμήμα 2 ποσό

4.800,00€, Τμήμα 3 ποσό 9.400,00€, Τμήμα 4 ποσό 3.583,06€ και Τμήμα 5 ποσό 600,00€.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης. Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 25/06/2021 ώρα 15.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL) http://www.mncnorthcorfu.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι στις 01/07/2021 και ώρα 11.00 π.μ.,

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση που θα κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: οκτώ (08) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Γεώργιος Μαχειμάρης

 

 

Διακήρυξη Περίληψη Διακήρυξης Μελέτη Οικονομική Προσφορά ΤΕΥΔ Πίνακας συστημικών αριθμών

 

Back to top