Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 2021 – 2022 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ…

Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2021-2022» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τα Δημοτικά κτίρια.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το ένα έτος (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι της εξαντλήσεως των προς προμήθεια ποσοτήτων ή μέχρι της εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Αριθμοί αναφοράς CPV:  Πετρέλαιο θέρμανσης  09135100-5,   Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4,

Πετρέλαιο ντίζελ 09132100-8,

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  Δ/νση : Αχαράβη , 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26633-60121-60113 .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται σε 165.135,20€ ( πλέον ΦΠΑ 24 %) ( συνολικά 204.767,65€)

Εγγύηση συμμετοχής:  3.302,00 €.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. : 20.6641.007, 30.6641.001, 35.6641.002, 70.05.6641.002  του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: αναφέρεται στην παράγρ.2.2.1. της Διακήρυξης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 19-10-2021, επίσης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 22/11/2021, ώρα 15.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Κάθε ενδιαφερόμενος, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήτοι στις 26/11/2021 και ώρα 10.00 π.μ.,

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

 

 

 

O εισηγητής Ο Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών & Ανάπτυξης
 19/10/ 2021

Νικόλαος  Βλάχος

ΠΕ Γεωτεχνικών

  19/10/2021

Ξανθός Σπυρίδων

ΠΕ Διοικητικού

  19/10/2012

Πουλιάσης Ιωάννης

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ
Back to top