ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των οχημάτων, μηχανημάτων και Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Οι ποσότητες των καυσίμων διαμορφώθηκαν βάσει των ποσοτήτων που καταναλώθηκαν για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας κατά το προηγούμενο διάστημα και τυχόν ειδικών προβλέψεων, σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου. Οι ποσότητες που υπολογίζεται να καταναλωθούν είναι 140.000 lt πετρέλαιο κίνησης, 13.000 lt βενζίνης και 6.500 lt πετρελαίου θέρμανσης ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για το έτος 2024.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09134100-8 πετρέλαιο κίνησης Diesel, 09132100-4 αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και 09135100-5 πετρέλαιο θέρμανσης.11 Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν και στα τρία αναφερόμενα είδη των ανωτέρω CPV και στο σύνολο των προαιρέσεων ακόμα κι αν αυτές δεν πραγματοποιηθούν.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 220.969,35 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 274.002,00 €).

 

Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ

 

Back to top