Πρόσκληση, για την επιλογή αναδόχου, με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης», του άρθρου 118 παρ.1 του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών», προϋπολογισμού 44.988,74€ (με Φ.Π.Α. 24%). - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Κέρκυρα      30 / 09 / 2021

Αρ. πρωτ. οικ. 6413

ΠΡΟΣ:

  1. ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 4 49100-ΚΕΡΚΥΡΑ

ΤΗΛ.2661021990-37437

kyklostechniki@gmail.com

 

  1. Α. ΑΝΘΗΣ – Β. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΕ – ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

koryfokat@gmail.com

 

  1. ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε.

tehnartcorfu@yahoo.gr

 

ΚΟΙΝ: Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών», προϋπολογισμού 44.988,74€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» του άρθρου 118 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. πρωτ. 5976 /10-09-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΑΥ 261 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.Η κατασκευή του έργου χρηματοδοτείται από ΠΔΕ/ΣΑΕΠ 571/2014ΣΕ57100004 μέσω του Κ.Α.64.7323.001 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Παρακαλούμε αφου λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία της με αριθμό 23/2021 μελέτης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών» του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας να μας υποβαλλετε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σχετική προσφορά μέχρι την 11/10/2021 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤEXΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΕΤΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Back to top