Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από οικονοµικούς φορείς – Υποψηφίους Αναδόχους για συµµετοχή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση των άρθρων 32/32α του Ν4412/2016 για την υπηρεσία µεταφοράς 2.371 τόνων ΑΣΑ του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                         
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Ταχ.∆/νση: Αχαράβη, Κέρκυρα
Ταχ. Κώδικας: 490 81                                                                                
Τηλέφωνο: 26633 60155

e-mail: mayorofficenorthcorfu@yahoo.gr  

                                                                                                                                          

Αχαράβη, 09-09-2021

Αριθ. Πρωτ.: 5917

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς – Υποψηφίους Αναδόχους

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από οικονοµικούς φορείς – Υποψηφίους Αναδόχους για συµµετοχή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση των άρθρων 32/32α του Ν4412/2016 για την υπηρεσία µεταφοράς 2.371 τόνων ΑΣΑ του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου.

ΣΧΕΤ:

(1) Υπ’ αριθµ. ΥΠΕΝ/∆∆Α/106723/2314 (ΦΕΚ Β’ 4997/12-11-2020) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

(2) Οι από 07/09/2021 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας.

Σε συνέχεια των από 07-09-2021 αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµουΒόρειας Κέρκυρας περί αναγκαιότητας προσφυγής στις διαδικασίες των άρθρων 32 & 32α του Ν4412/2016 για την µεταφορά των ΑΣΑ του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης ‘’Μεταφόρτωση και µεταφορά Α.Σ.Α. του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου’’ και την έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους της µεταφόρτωσης και µεταφοράς Α.Σ.Α. του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας στο ΧΥΤΑ
Παλαίρου για το έτος 2021.

Ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κέρκυρας προσκαλεί δηµόσια Οικονοµικούς Φορείς – Υποψηφίους Αναδόχους να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της υπηρεσίας µεταφόρτωσης και εταφοράς 2.371 τόνων ΑΣΑ του ∆ήµου Βορειας Κέρκυρας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου. Η εκδήλωση του ενδιαφέροντος από τους δυνητικούς Υποψηφίους Αναδόχους γίνεται µε ηλεκτρονική αποστολή σχετικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ανωτέρω αναφερόµενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mayorofficenorthcorfu@yahoo.gr).

Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της διαδικασίας επιστολές θα γίνονται δεκτές µέχρι την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 14.30 .

Οι επιστολές δύνανται να συνοδεύονται από το εταιρικό προφίλ των Υποψηφίων Αναδόχων. Οι επιστολές οφείλουν να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Υποψηφίου Αναδόχου. Η αποστολή επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνιστά εκ μέρους του Αναδόχου παραδοχή γνώσης και αποδοχή του περιεχομένου της εγκεκριμένης μελέτης υπ’ αριθμό 22/2021 της Υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στην από 07/09/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Η αποστολή επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα να αποστείλει πρόσκληση σε κάθε έναν από αυτούς. Η καταλληλότητα των Οικονομικών Φορέων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα θα αξιολογηθεί από την επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17-155/2021 απόφαση της οικονομική επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας η οποία θα εισηγηθεί σχετικά προς την Οικονομική Επιτροπή τους όρους διακήρυξης και τους υποψηφίους αναδόχους οι οποίοι θα προσκληθούν για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 32 & 32α του Ν4412/2016.

Ο ∆ήµαρχος

Γεώργιος Μαχειµάρης

Back to top