Τίτλος Διαγωνισμού: «Αντικατάσταση Χλοοτάπητα γηπέδου Αυλιωτών, βελτίωση περίφραξης και περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή WC» - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/νση Αχαράβη, Κέρκυρας
Τηλ.2663360113
e-mail: promithion@1354.syzefxis.gov.gr

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Αυλιωτών, βελτίωση περίφραξης και περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή WC» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και μεταφορά συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης, συρματοπλέγματος περίφραξης και δύο χημικών w.c. , η μία εκ των οποίων για Α.Μ.Ε.Α., στο Γήπεδο ποδοσφαίρου Αυλιωτών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

 

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΛΟΟΤ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΛΟΟΤ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΕΕΣ)/(ΤΕΥΔ)
Back to top