Το Σάββατο, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο για τη ΔΕΥΑ Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Η συνεδρίαση περιλαμβάνει συνολικά έξι θέματα, με το ζήτημα της ΔΕΥΑ Βόρειας Κέρκυρας να κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (2η) – ΤΑΚΤΙΚΗ (Δια ζώσης) -του Δημοτικού Συμβουλίου
Έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθμόν 1275/103635/01.12.2023 (ΑΔΑ: 946246ΜΤΛ6-ΝΑΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης «Ενημέρωση για την
εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
2. την υπ’ αριθμόν 1327/110556/23.12.2023 (ΑΔΑ: 9ΒΟΥ46ΜΤΛ6-6ΕΟ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης «Διαδικασία εκλογής μελών και συγκρότηση προεδρείου δημοτικού Συμβουλίου»,
2. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (ΑΔΑ: ΩΔΡΦ46ΜΓΜΥ-ΦΘΕ),
3. την υπ’ αριθμόν 375/39167/2.6.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
4. το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ.1 του Ν.4635/2019
5. τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμματικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 41 « Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης», άρθρο 78 «Λήψη Αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19»,
6. την υπ’ αριθμόν 1-1/02.1.2024 (ΑΔΑ: 98ΛΕ46ΜΓΜΥ-Δ2Μ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί εκλογής Μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 1839/08.1.2027 (ΑΔΑ:Ψ2ΥΝΟΡ1Φ-ΤΡΚ) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κέρκυρας,
7. τις διατάξεις του ν. 5043/τ. Α’/91/13.4.2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς –
Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
8. τις διατάξεις του ν. 5056 ΦΕΚ Α 163/6.10.2023 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων
συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»,
καλείστε σε Συνεδρίαση (2η) – Τακτική (Δια ζώσης)-του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30 στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη , Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
– Ανακοινώσεις.
– Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
————————————–
1. «Ενημέρωση για την κατάσταση την οποία παραλαμβάνει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας από την ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ».
(Εισηγητές: Δήμαρχος, Προβατάς Ιωάννης, Προβατάς Κωνσταντίνος, Βασίλειος Σαλβάνος)
2. «Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης κόστους οφέλους για τη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου ΒόρειαςΚέρκυρας».
(Εισηγητές: Δήμαρχος, Προβατάς Κωνσταντίνος, Βασίλειος Σαλβάνος)
3. «Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης ‘Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας».
(Εισηγητές: Δήμαρχος, Προβατάς Κωνσταντίνος, Βασίλειος Σαλβάνος)
4. «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βόρειας Κέρκυρας έτους 2024».
(Εισηγητές: Δήμαρχος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών )
5. «Έγκριση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το σύνολο του προσωπικού του Τμήματος Καθαριότητας, Πρασίνου, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, για το έτος 2024».
(Εισηγητές: Διεύθυνση Υπηρεσιακού Έργου)
6. «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και του Συστήματος Ανακύκλωση Συσκευών ΜΟΝ. Α.Ε. για την συλλογή του ηλεκτρικού καιηλεκτρονικού εξοπλισμού τα οποία συλλέγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας».
(Εισηγητές: Διεύθυνση Υπηρεσιακού Έργου)

Back to top