10 και πλέον συνεδριάσεις και δύο χρόνια απαιτήθηκαν για να ψηφισθεί από την αντιπολίτευση ο αυτονόητος και επιβαλλόμενος από το νόμο συνταχθής από τη Δημοτική Αρχή Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Με την με αριθμό 173362/9-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΦΘΟΡ1Φ-8ΚΦ) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα συντονιστή της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κρίθηκε νόμιμη η με αριθμό 14-68/24-10-200 (ΑΔΑ:92ΥΔ46ΜΓΜΥ-ΞΦΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας που αφορά στον Κανονισμό Καθαριότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Ένα Κωδικοποιημένο σύνολο κανόνων, οργανωμένο σε άρθρα, που καθορίζει τις υποχρεώσεις του Δήμου και των Δημοτών καθώς και τους τρόπους ελέγχου τήρησής του, επιβαλλόμενο από το Νόμο, πέρασε από 40 κύματα.

Ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου είναι κάτι περισσότερο από ένα πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Είναι, μια προσπάθεια για μια νέα σχέση Δήμου και δημότη, σε ένα κοινό στόχο: να κρατήσουμε  το Δήμο μας καθαρό, να σεβαστούμε το περιβάλλον, μέσα από τη μάχη για την κυκλική οικονομία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

 Ο Δήμος μας  έχει μπει σε μια νέα εποχή, αυτή της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος. Τίποτα όμως, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αν δεν έχουμε ενεργή τη συμμετοχή και την ευαισθησία των δημοτών.

Ο κανονισμός καθαριότητας έχει αυτό το βασικό στόχο: να κάνει την υπόθεση της καθαριότητας, ένα κοινό, συνεχή αγώνα Δήμου και δημοτών στον οποίο όλοι θα μοιραζόμαστε τα οφέλη… με μεγάλο “κερδισμένο”, το περιβάλλον!

Στόχος μας, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε κάθε δημοτική ενότητα του Δήμου, σε κάθε οικισμό  και η στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας, φροντίζοντας για τη δημόσια υγεία και υγιεινή, λαμβάνοντας μέτρα για την ελκυστικότητα της υπαίθρου και προστατεύοντας την παραγωγική γη και τις λειτουργίες των φυσικών οικοσυστημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, έχει συνταχθεί ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο  Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο καταλήγει σε συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Με το βλέμμα στο μέλλον, λοιπόν, καταρτίστηκε  ο Κανονισμός  Καθαριότητας (Κ.Κ.), ο οποίος ανταποκρίνεται στη σημερινή κατάσταση και στις υπάρχουσες δυνατότητες του Δήμου. Ο Κ.Κ. αποτελεί σημείο αναφοράς για την υπηρεσία καθαριότητας, λειτουργεί ως οδηγός συμπεριφοράς του Δήμου, των δημοτικών αρχών, των υπαλλήλων και των πολιτών, συνεισφέρει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των επαγγελματιών και των κατοίκων και αποτελεί το μέσο για την εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας στις δημοτικές ενότητες του δήμου μας. Καθοριστικός παράγοντας, ωστόσο, για την τήρηση της καθαριότητας είναι οι φορείς και οι κάτοικοι κάθε κοινότητας, οι οποίοι οφείλουν να συμβάλουν στην κατά το νόμο διαχείριση των στερεών αποβλήτων και να συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την ευόδωση των στόχων του παρόντος Κανονισμού.  Τονίζουμε πως πολιτική του δήμου δεν είναι η επιβολή προστίμων, τα οποία θεωρούμε ως έσχατο μέτρο για την συμμόρφωση των «συνειδητά ασυνείδητων», αλλά η συνεργασία και η συμμετοχή όλων για να ξεπεράσουμε χρόνιες παθογένειες. Πρόκειται για τον Δήμο μας, πρόκειται για το ίδιο μας το σπίτι.

Ο καθένας οφείλει να αναλογιστεί τις ευθύνες του στο βαθμό που του αναλογούν και οι πολίτες να συμβάλλουν από τη δική τους μεριά, ώστε να μην παρατηρούνται  συμπεριφορές, όπως η αλόγιστη ρίψη απορριμμάτων (ιδιαιτέρως μπαζών και ογκωδών αντικειμένων), οι οποίες αφενός οδηγούν στην εκτροπή του προγραμματισμού αποκομιδής με συνέπειες τεχνικής και οικονομικής φύσεως αφετέρου, επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Όλοι μπορούμε και απαιτείται να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στη χάραξη πολιτικών που αφορούν στην καθημερινότητά μας, ιδιαίτερα σε έναν τομέα που η οργάνωση και η παραγωγική δυνατότητά του, σχετίζεται άμεσα με την ατομική συμπεριφορά και ευθύνη.

 

Back to top