Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού Δ.Ε Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού

Δ.Ε Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΫΠ. : 2.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.24%)

ΠΗΓΗ : Π.Δ.Ε. (ΚΑ: 64.7323.002) 

CPV: 45233141-9     

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 25 /17-09-2021   

Προκαταρκτική ενημέρωση 

O αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και   Πολεοδομίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σας ενημερώνει για την ολοκλήρωση της  μελέτης κατασκευής του έργου με τίτλο: «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού Δ.Ε Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων » προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

                   

Αχαράβη, 17-09-2021

Θεωρήθηκε

Ο αναπλ. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και      Πολεοδομίας

Χρήστος Κορμαρής
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Back to top