ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΔΑΡΙ-ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΗ ΛΙΑ ΔΕ ΕΣΠΕΡΙΩΝ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κέρκυρα 05 / 07 /2023
Αρ. Πρωτ.: Οικ 5925

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΔΑΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΗ ΛΙΑ
ΔΕ ΕΣΠΕΡΙΩΝ

CPV: 45233141-9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικών οδών Σιδάρι-Μαγουλάδες και Βελονάδες-Σχολικό κέντρο Άη Λια ΔΕ Εσπερίων» προϋπολογισμού 280.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων έργων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 24/07/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής των προσφορών θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 95 παρ. 2.α. του Ν. 4412/2016. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.516,00 € .

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 571/ Κ.Α. 2014ΣΕ57100004) και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με Κ.Α. 64.7333.001.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

 

ΠΕΡΙΛHΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
Back to top