Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού χαμηλής τάσης 250 VAC/50 Hz, εργαλείων ηλεκτρολόγου και ασυρμάτων συσκευών επικοινωνίας VHF/UHF εμβέλειας 10 kmγια τις ανάγκες του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και σηματοδότησης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας όπως αναλυτικά καταγράφοναι στη μελέτη που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΕΕΣ)/(ΤΕΥΔ)
Back to top