2022 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 996832390
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΧΑΡΑΒΗ
Πόλη: ΑΧΑΡΑΒΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός: 49081
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS: EL622
Τηλέφωνο: 26633 60113
Φαξ: 26630 64866
Ηλεκτρονικό …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΟ: Μεταφόρτωση και Μεταφορά Α.Σ.Α.
του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο (Χ.Υ.Τ.)
Παλαίρου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2022

 

[maxbutton id=”1″ url=”https://www.mncnorthcorfu.gr/wp-content/uploads/2022/05/ΜΕΛΕΤΗ-ΠΑΛΑΙΡΟΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ-μικρή.doc.pdf” text=”ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΛΑΙΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ” window=”new” …

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/νση: Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Αχαράβη: 08/04/2022
                                                                        Αρ. πρωτ.:2168
 

Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων για την Απευθείας Παραχώρηση με αντάλλαγμα σε όμορες του αιγιαλού επιχειρήσεις …

Back to top