2021 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Page 2

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν …

Back to top