2022 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Στην Αχαράβη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 07-10-2022 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ. πρωτ. 3525/07-06-2022 (Α∆Α: 66ΒΚ46ΜΓΜΥ-Τ9Γ) απόφαση του ∆ηµάρχου περί «Ορισµός Επιτροπής Αξιολόγησης …

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης (2) διάρκειας

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ύστερα από την υπ’ αριθ. 30-270/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081 Πληροφορίες: Π. Πιτικάρης
Τηλ.: 2663360158-105
E-mail: info@1354.syzefxis.gov.gr.
Αχαράβη, 09/08/2022
Αριθμ …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ.∆/νση: Αχαραβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Τηλ.: 2663360105
E-mail: info@1354.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη, 29/07/2022
Αριθµ. Πρωτ.: 5181
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων …

Κέρκυρα: 05/07/2022
Αρ. Πρωτ οικ.: 55280/23441/06-07-2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διεύθυνση: Σαμάρα 13
Τ.Κ.: 49100
Πληροφορίες: Π. Σιμάτη
Τηλέφωνο: 26613 62162
E-mail: simati@pin.gov.gr
Προς: 1- Δήμο Κεντρική Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων.
2- …

Back to top