2023 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Στην Αχαράβη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17-08-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3177/24-04-2023 (ΑΔΑ: 645Σ46ΜΓΜΥ-82Χ) απόφαση του Δημάρχου περί «Ορισμός Επιτροπής …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. ∆/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Πληροφορίες: Π. Πιτικάρης
Τηλ.: 2663360158
E-mail: info@1354.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη, 7 Αυγούστου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 6930
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων στο Δήμο …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3990/11-05-2023 (Α∆Α: Ψ0ΖΡ46ΜΓΜΥ-Ι∆6) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

[maxbutton id=”1″ url=”https://www.mncnorthcorfu.gr/wp-content/uploads/2023/07/ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ-ΣΟΧ-1-2023.pdf” text=”ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αχαράβη, 17 Ιουλίου 2023
Αρ. πρωτ.: 6353
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην Αχαράβη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17-07-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε …

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Πληροφορίες : Π. Πιτικάρης
Τηλέφωνο: 26633 60158
Email :prosopikou@1354.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη, 13 Ιουλίου 2023
Αρ. πρωτ.: 6231
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αχαραβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Πληρ.: Π. Πιτικάρης
Τηλ.: 26633 60158
E-mail.: prosopikou@1354.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη, 7 Ιουλίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 6020
Α Ν Α Κ Ο …

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Πληροφορίες :Π. Πιτικάρης
Τηλέφωνο: 2663360158
Email :prosopikou@1354.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη, 29 Ιουνιου 2023
Αρ. πρωτ.: 5760
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Της πρόσληψης …

Back to top