2024 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Στην Αχαράβη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 29-04-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2658/10-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΟ5Γ46ΜΓΜΥ-85Ζ) απόφαση του Δημάρχου περί «Ορισμός Επιτροπής …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αχαραβη 08 Απριλίου 2024
Αριθ. Πρωτ: 2596
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Για την πρόσληψή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου -Συνεργάτη του Δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Πληρ.: Π. Πιτικάρης
Τηλ.: 26633 60158
E-mail.: prosopikou@1354.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη, 9 Απριλίου 2024
Αριθμ. Πρωτ.: 2631
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας …

Back to top