Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας προκηρύσσει διαγωνισμό μεσώ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας», με προεκτιμώμενη αμοιβή 34.500,00 ΕΤΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV 71321000-4, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

ΠΕΡΙΛHΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ WEB SIGNED
Back to top