Πρακτικό Επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αχαράβη, 28 Απριλίου 2023
Αριθµ. Πρωτ.: 3440

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην Αχαράβη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 28-04-2023 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3177/24-04-2023 (Α∆Α: 645Σ46ΜΓΜΥ-82Χ) απόφαση του ∆ηµάρχου περί «Ορισµός Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την Πρόσληψη Προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. για το έτος 2023», προκειµένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 2989/12-04-2023 (Α∆Α: Ψ3Π846ΜΓΜΥ-Γ7Χ) Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού µε σύναψη σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών από την εκδήλωση των καιρικών φαινοµένων που εκδηλώθηκαν στις 14-10-2021 του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Νικόλαος Βλάχος Π.Ε. Γεωτεχνικών ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
2. Γρηγόριος Τσιριγώτης ∆.Ε. ∆ιοικητικού ΜΕΛΟΣ
3. Γεώργιος Μαυρόπουλος ∆.Ε. ∆ιοικητικού ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μαγδαληνή Κούρκουλου ∆.Ε. ∆ιοικητικού, γραµµατέα της επιτροπής που ορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση του ∆ηµάρχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο ∆ήµος Βόρειας Κέρκυρας προχώρησε στην πλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων έκτακτου προσωπικού µε σχετική προκήρυξη που δηµοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αρίθµ. 8-14/14-03-2023 (Α∆Α: Ρ4ΒΟ46ΜΓΜΥ-ΟΩ7) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας περί «πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ, πλήρους απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων οκτώ (8) µηνών για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στο Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών και στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα στις 14-10-2021, στις περιοχές του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3177/24-04-2023 απόφαση του ∆ηµάρχου Βόρειας Κέρκυρας Γεώργιου Μαχειµάρη, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα µέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του ∆ήµου, τα απαιτούµενα προσόντα ανά ειδικότητα-κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόµενα σε αυτά δικαιολογητικά,

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΤΩΝ-ΠΙΝΑΚΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Back to top