2023 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 4547/30-06-2023
 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 7.500 ΤΟΝΩΝ
Α.Σ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ
90512000-9 cpv
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 03/2023
ΚΑ. 20.6277.006
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.095.104,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαιρέσεως
Συνοπτική …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αχαράβη, 28 Απριλίου 2023
Αριθµ. Πρωτ.: 3440
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην Αχαράβη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 28-04-2023 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.∆/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Πληρ.: Π. Πιτικάρης
Τηλ.: 2663360105
E-mail.: prosopikou@1354.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη, 12 Απριλίου 2023
Αριθµ. Πρωτ.: 2989
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ&ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/νση : Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ε. Σαλβάνου
Τηλ: 26633/60153
Email: oikonomiko@1372.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη, 25/05/2023
Αρ. πρωτ: 4465
Τίτλος Διαγωνισμού: «Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ&ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/νση : Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ε. Σαλβάνου
Τηλ: 26633/60153
Email: oikonomiko@1372.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη 03-04-2023
Αρ. Πρωτ.: 2687
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ …

Back to top