ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ&ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/νση : Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ε. Σαλβάνου
Τηλ: 26633/60153
Email: oikonomiko@1372.syzefxis.gov.gr

Αχαράβη 03-04-2023
Αρ. Πρωτ.: 2687

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12-35/29-03-2023 απόφαση της 12ης συνεδρίασης του Δ.Σ. δήμου Βόρειας Κέρκυρας, εγκρίθηκε η δυνατότητα απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε όμορες του αιγιαλού επιχειρήσεις για διάστημα έως και την 31-12-2025, σύμφωνα με την KYA 38609 ΕΞ 2023 ΦΕΚ 1432 τ.Β /10-03-2023 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 75 του Ν. 5036 ΦΕΚ 77 τ.Α/28-03-2023 των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών περί «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για απευθείας παραχώρηση έως 31-05-2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα η αίτηση, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παραχώρησης του χώρου σε τρίτους ενδιαφερόμενους με τη διαδικασία της δημοπρασίας. Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω ΚΥΑ, για παραχώρηση αιγιαλού – παραλίας πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, σχετική αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο Παράρτημα που ακολουθεί.

Η εξόφληση του ανταλλάγματος γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, όπως καθορίζεται στη σχετική ΚΥΑ, με την πρώτη δόση ή το συνολικό ποσό να εξοφλείται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μελετήσουν με ιδιαίτερη προσοχή την KYA 38609 ΕΞ 2023 ΦΕΚ 1432 τ.Β /10-03-2023, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του Ν. 5036 ΦΕΚ 77 τ.Α/28-03-2023 και να φροντίζουν για τη συμμόρφωσή τους με όσα προβλέπονται σε αυτή.

 

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη

Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας

Σαλβάνου Ελένη Ευφροσύνη  

ΔΕ/Διοικητικού

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ

 

Back to top