2023-διαγωνισμοί - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Page 2

O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω  του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με …

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανέγερση κλειστού γηπέδου τύπου Τ11 β στην ευρύτερη περιοχή Αχαράβης – Ρόδας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης …

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια ενός αναρροφητικού ΣΑΡΩΘΡΟΥ χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων» για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού …

Back to top