2023-διαγωνισμοί - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Page 2

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανέγερση κλειστού γηπέδου τύπου Τ11 β στην ευρύτερη περιοχή Αχαράβης – Ρόδας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης …

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια ενός αναρροφητικού ΣΑΡΩΘΡΟΥ χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων» για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού …

Back to top