2023 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
CPV: 45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Κέρκυρα: 30 Δεκεμβρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: Οικ. 9592

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει “ανοικτή διαδικασία” επιλογής αναδόχου του …

O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω  του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με …

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανέγερση κλειστού γηπέδου τύπου Τ11 β στην ευρύτερη περιοχή Αχαράβης – Ρόδας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης …

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια ενός αναρροφητικού ΣΑΡΩΘΡΟΥ χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων» για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού …

Back to top