2023-διαγωνισμοί - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας προκηρύσσει διαγωνισμό μεσώ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κέρκυρα 05 / 07 /2023
Αρ. Πρωτ.: Οικ 5925
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΔΑΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΗ ΛΙΑ
ΔΕ ΕΣΠΕΡΙΩΝ
CPV: 45233141-9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας …

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή της πλατείας Ποταγού όπου βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Θιναλίου στην κοινότητα των …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/νση Αχαράβη, Κέρκυρας
Τηλ.2663360113
e-mail: promithion@1354.syzefxis.gov.gr
Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την …

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος c20/25, όπου θα χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση, βελτίωση και επισκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων καθώς και οδικών …

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αγωγών για ζημιές της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Εγκρίνεται η προμήθεια αγωγών από το αυτοτελές τμήμα …

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς καθώς και των υλικών πλήρωσης – μίγματος χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού στο Δημοτικό …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΟ: Αποκομιδή Α.Σ.Α. από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας
Αρ. Πρωτ.: 3326/26-04-2023
 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 5.107 ΤΟΝΩΝ Α.Σ.Α. ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
90511000-2 cpv
ΑΡΙΘΜΟΣ …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
CPV: 45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Κέρκυρα: 30 Δεκεμβρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: Οικ. 9592

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει “ανοικτή διαδικασία” επιλογής αναδόχου του …

O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω  του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με …

Back to top