Διαγωνισμοί Έργων/Προμηθειών/Υπηρεσιών - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Page 3

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια ενός αναρροφητικού ΣΑΡΩΘΡΟΥ χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων» για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού …

Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης: είναι η προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή της Πλατείας Ποταγού όπου βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Θιναλίου στην κοινότητα των Νυμφών, επίσης για τον κυκλικό κόμβο …

Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η α) αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ, προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού & υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών β) προμήθεια Η/Υ και μηχανημάτων για το Κέντρο Κοινότητας γ) προμήθεια …

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τα Δημοτικά κτίρια.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

[maxbutton id=”1″ url=”https://www.mncnorthcorfu.gr/wp-content/uploads/2022/12/ilovepdf_merged2.pdf” …

Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση των μονάδων προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσα απασχόλησης, αίθουσα ύπνου και χώροι Υγιεινής, συνόλου 80 m2. Τύπος Α: Μονάδα αίθουσας απασχόλησης, Τύπος Β: Μονάδα Χώρου ύπνου, Τύπος …

Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», όπου αφορά την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών …

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι …

Η εν θέματι προμήθεια αφορά την προμήθεια υλικών, τα οποία αφορούν την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς καθώς και των υλικών πλήρωσης – μίγματος χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού …

Back to top