2021 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
΄Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 11-17, 163 & 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
΄Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν

Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Ονομαστικής Κατάστασης Αιτούντων & Προσληπτέων

[maxbutton id=”1″ url=”https://www.mncnorthcorfu.gr/wp-content/uploads/2021/08/170821_Ψ4ΝΠ46ΜΓΜΥ-ΤΑΠ.pdf” text=”Απόφαση Πρόσληψης” window=”new” …

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
΄Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν

Τις …

Back to top