Προσλήψεις - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Page 5

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
΄Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν

Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Ονομαστικής Κατάστασης Αιτούντων & Προσληπτέων

[maxbutton id=”1″ url=”https://www.mncnorthcorfu.gr/wp-content/uploads/2021/08/170821_Ψ4ΝΠ46ΜΓΜΥ-ΤΑΠ.pdf” text=”Απόφαση Πρόσληψης” window=”new” …

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
΄Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν

Τις …

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν …

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
 

Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020.

Back to top