Προσλήψεις - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Page 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αχαράβη: 16/06/2022
Αρ. πρωτ: 3776
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Για την πρόσληψή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Τηλ.:2663360105
E-mail: akatsarou@1372.syzefxis.gov.gr
ΑΧΑΡΑΒΗ 04/05/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 2607
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2022
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο …

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Για την πρόσληψή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ …

O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
΄Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 11-17, 163 & 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Back to top